آموزش تغییر مسیر در cmd

آموزش تغییر مسیر در cmd

cmd

جهت تغییر مسیر در cmd باید از دستور CD استفاده کرد به طور مثال اگر در مسیر c:/windows/system32 قرار دارد و قصد تغییر مسیر در D:/php/run وارد شوید باید طبق زیر دستور را وارد کنید.

 cd..

باعث عقب آمدن در پوشه جاری می شود.

D:

مستقیم وارد درایو D می شود.

cd php

در مسیر c:/php وارد می شود.