پرداخت هوشمند در نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار گندم با چندین روش قادر به دریافت مبلغ بدهکاری یا واریز به حساب است (الکترونیکی ، کارت به کارت ، واریز به حساب ، پرداخت از حساب کاربری و پرداخت نقدی ) یکی از بخش های هوشمند این نرم افزار پرداخت های موازی است ، این روش بعد از هر مرحله تایید توسط صندوق مبلغ پرداخت شده را با اعتبار مالی مشتری بررسی می کند به طور مثال اگر مشتری مبلغ 50 هزار ریال بدهکاری داشته باشد و در حساب کاربری آن 60 هزار ریال موجودی باشد ، کاربر میتواند 50 هزار ریال را از حساب کاربری کسر کند و بدهکاری را تسویه نماید ، حال اگر مشتری چندین درخواست همزمان را ارسال کرده باشد و مدیر صندوق بعد از تایید پرداخت ها بیش از مبلغ موجودی در حساب کاربری باشد اما درهر مرحله نرم افزار گندم قبل از پرداخت با موجودی واقعی کاربر تطبیق داده میشود.