خطای مرسوم در اولین Migrate در لاراول

بعد از نصب لاراول ممکن است برای اولین بار اگر شما از MySQL v5.7.7 به بالا استفاده میکنید بعد از وارد کردن فرمان php artisan migrate با خطای زیر مواجه میشوید

[Illuminate\Database\QueryException]SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email))[PDOException]SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

جهت حل این مشکل از مسیری که Laravel را نصب کرده اید وارد پوشه App/Providers شوید و فایل AppServiceProvider.php را ویرایش کنید.

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

سپس در قسمت boot

public function boot(){ Schema::defaultStringLength(191);}

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود