روش فعال سازی SPF , DKIM در سرور ارسال ایمیل انبوه Mailgun

سرویس mailgun ویژگی های عالی در خصوص ارسال ایمیل انبوده یا ایمیل تکی به وب سایت یا نرم افزار تحت وب شما میدهد ، مزیت هایی که دارد در چند مورد زیر است.

ارسال 10 هزار ایمیل رایگان در ماه و بیشتر غیررایگان

3 برابر سرعت بیشترREST API نسبت به SMTP

اطمینان به SPAM نشدن ایمیل ارسالی

نداشتن هیچ عنوان تبلیغاتی در ایمیل شما

برداشته شدن بار ارسال ایمیل از روی سرور یا هاستینگ شما

شرکت هایی که طراحی وب سایت اختصاصی مانند با استفاده از لاراول سازگاری کامل را دارد.

اما مشکلاتی که مرحله اتصال با DNS های شما وجود دارد برخی موارد خیلی جزئی است ، مخصوصا در directadmin باید دقت داشته باشید که آخر آدرس ها نقطه . را در پایان آدرس ها وارد کنید

در CNAME انتهای Name , Value باید نقطه . باشد مانند موارد نمایشی زیر ، شما کدهایی را که mailgun به شما میدهد را بزنید.

email.mg.xxx.ir. CNAME mailgun.org.mg.xxx.ir. MX 10 mxa.mailgun.org. mg.xxx.ir. MX 10 mxb.mailgun.org.mg.xxx.ir. TXT "v=spf1 include:mailgun.org ~all"pic._domainkey.mg.xxx.ir. TXT "k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDhBMsisMGFyM7yk+a02GGPIGRp3oTVxVATMfv2Z/A+D0qQlT/pTgP5rj9xeGymqnQICHP9L7WgB5UQnTAQ3IkB0d/mOLurSDrtW1P5oh3ECuQv4fA4HBNt7Xd9k+vL5Ghwrq2BlZQRLn6lZawIDAQAB"

 


    مطالبی که به شما پیشنهاد میشود